Ochrana osobných údajov

INŠTALATÉR s.r.o.
Na Kopec 478/1
013 11 Lietavská Lúčka

Prevádzka:
Penzión Kunerád
Stránske 305
013 13 Rajecké Teplice

Poučenie o právach resp. skutočnostiach týkajúcich sa ochrany osobných údajov dotknutej osoby  v súlade s § 15, ods. 1 zákona č. 122/2013 Z. z.  o ochrane osobných údajov  (ďalej „zákon“).Osobné údaje poskytujú dotknuté osoby do informačného systému  na základe: §24 zákona 253/1998Z.z. v znení neskorších predpisov a §5 zákona č.48/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov.
Názov informačného systémov (ďalej „IS“): IS evidencia ubytovaných

Účelom spracúvania osobných údajov dotknutých osôb je:

Zoznam spracovávaných osobných údajov: Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu, číslo občianskeho preukazu alebo cestovného dokladu, doba ubytovania, dátum narodenia, štátna príslušnosť, číslo víza okrem mena, priezviska, adresy trvalého pobytu čísla cestovného dokladu.
Osobné údaje sa poskytujú  príslušným štátnym orgánom,  ktoré v rozsahu ustanovenom osobitnými predpismi plnia úlohy na úseku ochrany ústavného zriadenia, vnútorného poriadku a bezpečnosti štátu alebo obrany štátu.

Práva dotknutých osôb pri spracúvaní osobných údajov upravuje § 28 zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. V prípade požiadavky má dotknutá osoba právo, aby oprávnená osoba, ktorá bude spracúvať  jej osobné údaje  preukázala svojou totožnosť, prípadne poskytla ďalšie doplňujúce údaje, ako sú najmä oznámenie osobitného zákona (právneho podkladu), na základe ktorého sú osobné údaje spracúvané, dobrovoľnosti alebo povinnosti poskytnúť osobné údaje alebo o tom, aké budú následky v prípade, ak odmietne postúpiť prevádzkovateľovi osobné údaje.

Dotknutá osoba má rovnako právo na základe písomnej žiadosti od prevádzkovateľa vyžadovať:

Adresa a kontakt, v prípade ďalších otázok týkajúcich sa Vašich osobných údajov a zodpovedná osoba: